Ook beschikbaar in het: Engels

Algemene voorwaarden Sijthoff & Van Empel – Kick your Habits

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 “Cliënt”; iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Sijthoff & Van Empel in contact is getreden, teneinde van de diensten van Sijthoff & Van Empel gebruik te maken, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)me(n).

1.2 “Medewerkers”; (onder meer) artsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, counselors, personal assistants, verpleegkundigen, administratief personeel die in dienst zijn van Sijthoff & Van Empel en bestuurders van Sijthoff & Van Empel.

1.3 “Overeenkomst”; De schriftelijke opdracht, waar deze Voorwaarden deel van uitmaken en waarin afspraken zijn gemaakt tussen Sijthoff & Van Empel en Cliënt ten aanzien van de behandeling van de Cliënt en de daarbij behorende kosten’

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle (behandelings-) overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Sijthoff & Van Empel, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden, en de cliënt.

2.2 Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Sijthoff & Van Empel afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.3 De cliënt met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met Sijthoff & Van Empel.

2.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 1. Aanbiedingen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen van Sijthoff & Van Empel vrijblijvend. Alle prijzen, met inbegrip van op documentatie vermelde prijslijsten, zijn richtprijzen.

3.2 Als de cliënt aan Sijthoff & Van Empel gegevens verstrekt, mag Sijthoff & Van Empel uitgaan van de juistheid daarvan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3.3 Indien de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Sijthoff & Van Empel het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen, bij de cliënt in rekening te brengen.

 1. De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van Sijthoff & Van Empel van de mondelinge of schriftelijke aanvraag ten behoeve van een consult/behandeling.

4.2 Sijthoff & Van Empel is bevoegd om –indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de haar door de cliënt verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen (derden) in te schakelen, waarvan de kosten aan de cliënt zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.3 Sijthoff & Van Empel behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Sijthoff & Van Empel niet verantwoord is. In dat geval wordt de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Sijthoff en Van Empel zal, zo mogelijk, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Sijthoff & Van Empel stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een behandeling.

4.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.

 1. Wijziging in overeenkomst

5.1 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Sijthoff & Van Empel zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 1. Consult

6.1 Afspraken voor het consult kunnen tot 48 uur, binnen kantoortijd (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00) vóór het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor afspraken die binnen 48 uur van te voren worden geannuleerd zal door Sijthoff & Van Empel het ‘no-show’ tarief van 50 euro per consult van 45 minuten in rekening worden gebracht. Deze kosten komen geheel voor rekening van de cliënt; deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Sijthoff & Van Empel het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

6.2 De cliënt dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien de cliënt  

te laat is zal Sijthoff & Van Empel de volledige consultprijs aan de cliënt in rekening brengen, ook al heeft dat consult dan korter geduurd dan afgesproken was.

 1. Verzekering

7.1 De cliënt heeft het recht de gemaakte kosten voor het consult bij haar verzekeraar te declareren. Sijthoff & Van Empel geeft geen garanties over de mate waarin de verzekeraar tot vergoeding zal overgaan.

7.2 De cliënt kan middels het tekenen van een akte van cessie de vordering voor het vergoede deel van de zorg op de zorgverzekeraar onverdragen aan Sijthoff & Van Empel.

 1. Verplichtingen van de cliënt

8.1 De cliënt is verplicht alle door Sijthoff & Van Empel in het kader van de behandeling gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.

8.2 De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de ondertekende behandelovereenkomst daadwerkelijk naleeft en volgt.

8.3 De cliënt is verplicht gedurende de behandeling Sijthoff & Van Empel op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een vertraging in de behandeling optreedt.

 1. Gegevensoverdracht

9.1 Sijthoff & Van Empel werkt conform de WGBO en heeft uit dien hoofde een geheimhoudingsplicht.

 1. Betaling

10.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Sijthoff & Van Empel en de cliënt, de gebruikelijke door Sijthoff & Van Empel te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn te vinden op www.nza.nl.

10.2 Cliënten zijn gehouden aan betaling van de kosten van de behandeling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

10.3 Indien de betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn, dan is Sijthoff & Van Empel gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende kosten worden in rekening gebracht, conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De betalingstermijn van 14 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling, toepasselijkheid van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van cliënt zijn de vorderingen van Sijthoff & Van Empel op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

 1. Opzegging

11.1 Voor zowel cliënt als Sijthoff & Van Empel bestaat de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandelingen voort te zetten.

11.2 Sijthoff & Van Empel behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling vier weken niets wordt vernomen.

 1. Opschorting en ontbinding

12.1 Sijthoff & Van Empel behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Sijthoff & Van Empel op te schorten, indien:

(A) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;

(B) na het sluiten van de overeenkomst Sijthoff & Van Empel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen.

12.2 Sijthoff & Van Empel behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:

(A) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de cliënt op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst zal hij daarvoor reeds in verzuim zijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

(B) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sijthoff & Van Empel op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

12.4 Indien Sijthoff & Van Empel de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

12.5 Sijthoff & Van Empel behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

13 Overmacht

13.1 Sijthoff & Van Empel is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een door haar gesloten behandelingsovereenkomst, indien deze tekortkoming aan Sijthoff & Van Empel volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen haar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan haar in ieder geval niet worden toegerekend, indien er sprake is van onder meer een epidemie, verkeersstoring, werkstaking, (natuur)rampen, vertraging of vermissing van uitslagen, c.q. informatie die door Sijthoff & Van Empel ingeschakelde derden worden verstrekt, onvoorziene ziekten of uitval van artsen, overheidsmaatregelen, externe omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden van Sijthoff & Van Empel belemmeren of blokkeren en in het geval waarin de cliënt tegen het advies van Sijthoff & Van Empel of haar medewerkers het onderzoek of de behandeling heeft doen afbreken en de cliënt vervolgens iets overkomt.

13.2 In geval van overmacht kan de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk), zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan cliënt gerichte, aangetekende schriftelijke mededeling, worden ontbonden.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Indien blijkt dat Sijthoff & Van Empel tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een Sijthoff & Van Empel behandeling. Sijthoff & Van Empel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

14.2 Sijthoff & Van Empel is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Sijthoff & Van Empel tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

14.3 Sijthoff & Van Empel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Sijthoff & Van Empel. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

14.4 Sijthoff & Van Empel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Sijthoff & Van Empel kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Sijthoff & Van Empel niet kenbaar kan zijn geweest.

14.5 Sijthoff & Van Empel kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

14.6 De behandelaar is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de cliënt.

14.7 Sijthoff & Van Empel aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

 1. Intellectuele eigendom

15.1 Het intellectuele eigendom van de Sijthoff & Van Empel applicaties ligt bij Sijthoff & Van Empel.

15.2 Het is Sijthoff & Van Empel te allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Sijthoff & Van Empel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Sijthoff & Van Empel is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

 1. Privacy

16.1 Sijthoff & Van Empel zal de gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen. Met betrekking tot het gebruik van deze gegevens heeft Sijthoff & Van Empel een privacyreglement opgesteld.

 1. Klachten

17.1 Mocht een cliënt een klacht hebben jegens Sijthoff & Van Empel dan zal Sijthoff & Van Empel handelen conform het klachtenreglement. U vind het klachtenregelement op onze site.  

 1. Bijzondere bepalingen

18.1 Sijthoff & Van Empel handelt conform de Wet BIG, de WGBO, WBP en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

18.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de internet site zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer vind u hier.

 1. Geschillen

19.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Sijthoff & Van Empel is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen, gerezen tussen de cliënt en Sijthoff & Van Empel, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

19.3 Sijthoff & Van Empel blijft echter bevoegd de wederpartij bij een (behandelings)overeenkomst te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Wijziging van deze voorwaarden

20.1 Sijthoff & Van Empel is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, c.q. bekend is geworden.