Ook beschikbaar in het: Engels

Algemene voorwaarden Kick your Habits

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 “Cliënt”; iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Kick Your Habits in contact is getreden, teneinde van de diensten van Kick Your Habits gebruik te maken, en behalve deze, diens Vertegenwoordiger(s), Gemachtigde(n), Rechtsverkrijgende(n) en Erfgena(a)me(n).

1.2 “Medewerkers”; (onder meer) artsen, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, counselors, personal assistants, verpleegkundigen, administratief personeel die in dienst zijn van Kick Your Habits en bestuurders van Kick Your Habits.

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle (behandelings-) overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Kick Your Habits, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden, en de cliënt.

2.2 Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Kick Your Habits afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.3 De cliënt met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met Kick Your Habits.

2.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 1. Aanbiedingen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen van Kick Your Habits vrijblijvend. Alle prijzen, met inbegrip van op documentatie vermelde prijslijsten, zijn richtprijzen.

3.2 Als de cliënt aan Kick Your Habits gegevens verstrekt, mag Kick Your Habits uitgaan van de juistheid daarvan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3.3 Indien de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Kick Your Habits het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen, bij de cliënt in rekening te brengen.

 1. De overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van Kick Your Habits van de mondelinge of schriftelijke aanvraag ten behoeve van een consult/behandeling door of namens Cliënt.  

4.2 Kick Your Habits is bevoegd om –indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de haar door de cliënt verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen (derden) in te schakelen, waarvan de kosten aan de cliënt zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.3 Kick Your Habits behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Kick Your Habits niet verantwoord is. In dat geval wordt de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. Kick Your Habits zal, zo mogelijk, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Kick Your Habits is niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een behandeling.

4.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling en eindigt van rechtswege bij het einde van de behandeling.

 1. Wijziging in overeenkomst

5.1 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst gelden slechts, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Kick Your Habits zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 1. Consult

6.1 Afspraken voor het consult kunnen tot 48 uur, binnen kantoortijd (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00) vóór het feitelijke moment waarop het consult dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor afspraken die binnen 48 uur van te voren worden geannuleerd zal door Kick Your Habits het ‘no-show’ tarief van 105 euro per consult van 45 minuten in rekening worden gebracht. Deze kosten komen geheel voor rekening van de cliënt; deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Kick Your Habits het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

6.2 De cliënt dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Indien de cliënt  

te laat is zal Kick Your Habits de volledige consultprijs aan de cliënt in rekening brengen, ook al heeft dat consult dan korter geduurd dan afgesproken was.

 1. Verzekering

7.1 De cliënt heeft het recht de gemaakte kosten voor het consult bij haar verzekeraar te declareren. Kick Your Habits geeft geen garanties over de mate waarin de verzekeraar tot vergoeding zal overgaan.

7.2 De cliënt kan middels het tekenen van een akte van cessie de vordering voor het vergoede deel van de zorg op de zorgverzekeraar overdragen aan Kick Your Habits.

 1. Verplichtingen van de cliënt

8.1 De cliënt is verplicht alle door Kick Your Habits in het kader van de behandeling gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.

8.2 De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de ondertekende behandelovereenkomst daadwerkelijk naleeft en volgt.

8.3 De cliënt is verplicht gedurende de behandeling Kick Your Habits op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een vertraging in de behandeling optreedt.

 1. Betaling

10.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Kick Your Habits en de Cliënt, de gebruikelijke door Kick Your Habits te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn te vinden op www.nza.nl.

10.2 Cliënten zijn gehouden aan betaling van de kosten van de behandeling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

10.3 Indien de betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn, dan is Kick Your Habits gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende kosten worden in rekening gebracht, conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De betalingstermijn van 14 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan de Cliënt heeft vergoed.

10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling, toepasselijkheid van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van cliënt zijn de vorderingen van Kick Your Habits op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

 1. Opzegging

11.1 Voor zowel cliënt als Kick Your Habits bestaat de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandelingen voort te zetten.

11.2 Kick Your Habits behoudt zich ook het recht voor de overeenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling vier weken niets wordt vernomen.

 1. Opschorting en ontbinding

12.1 Kick Your Habits behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Kick Your Habits op te schorten, indien:

(A) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;

(B) na het sluiten van de overeenkomst Kick Your Habits ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen.

12.2 Kick Your Habits behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:

(A) de Cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de Cliënt op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst zal hij daardoor reeds in verzuim zijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is

(B) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kick Your Habits op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

12.4 Indien Kick Your Habits de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

12.5 Kick Your Habits behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

13 Overmacht

13.1 Kick Your Habits is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een door haar gesloten overeenkomst, indien deze tekortkoming aan Kick Your Habits volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen haar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan haar in ieder geval niet worden toegerekend, indien er sprake is van overmacht, waaronder wordt verstaan maar niet beperkt tot een epidemie, verkeersstoring, werkstaking, (natuur)rampen, vertraging of vermissing van uitslagen, c.q. informatie die door Kick Your Habits ingeschakelde derden worden verstrekt, onvoorziene ziekten of uitval van artsen, overheidsmaatregelen, externe omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden van Kick Your Habits belemmeren of blokkeren en in het geval waarin de cliënt tegen het advies van Kick Your Habits of haar medewerkers het onderzoek of de behandeling heeft doen afbreken en de cliënt vervolgens iets overkomt.

13.2 In geval van overmacht kan de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk), zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door een aan cliënt gerichte, aangetekende schriftelijke mededeling, worden ontbonden.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Indien blijkt dat Kick Your Habits tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een Kick Your Habits behandeling. Kick Your Habits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

14.2 indien Kick Your Habits aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hierna in sub a tot en met sub c is geregeld:

 1. indien Kick Your Habits aansprakelijk is voor schade aan Cliënt die het directe gevolg (in de zin van artikel 6:98 BW) is van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kick Your Habits te verstrekken uitkering. De aansprakelijkheid van Kick Your Habits is te allen tijde beperkt tot maximaal € 5.000,-
 2. Indien de assuradeur om wat voor reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kick Your Habits in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat Cliënt heeft betaald voor het volgen van de behandeling bij Kick Your Habits.
 3. Kick Your Habits is nimmer aansprakelijk voor schade van Cliënt die het indirecte gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie.
 4. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kick Your Habits of hulpverleners die bij haar in dienst zijn of die aan haar gelieerd zijn.

14.3 Kick Your Habits kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Kick Your Habits. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

14.4 Kick Your Habits kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Kick Your Habits kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Kick Your Habits niet kenbaar kan zijn geweest.

14.5 Kick Your Habits kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

14.6 De Kick Your Habits is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de cliënt.

14.7 Kick Your Habits aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

 1. Intellectuele eigendom

15.1 Het intellectuele eigendom van de Kick Your Habits applicaties ligt bij Kick Your Habits.

15.2 Het is Kick Your Habits te allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Kick Your Habits is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Kick Your Habits is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

 1. Privacy en klachtenregeling
 2. Kick Your Habits hanteert een privacyregeling welke is bekend gemaakt op www.kickyourhabits.nl
 3. Kick Your Habits beschermt binnen haar vermogen de gegevens van Cliënt tegen inbreuk van derden. Zij neemt de Wet bescherming persoonsgegevens in acht.
 4. Kick Your Habits zorgt ervoor dat behandelaren die bij haar in dienst zijn of die aan haar gelieerd zijn en die betrokken zijn bij de behandeling van Cliënt het medisch beroepsgeheim in acht nemen.
 5. Kick Your Habits hanteert een klachtenregeling welke te vinden is op de website www.kickyourhabits.nl

 1. Bijzondere bepalingen

18.1 Kick Your Habits handelt conform de Wet BIG, de WGBO, WBP en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

18.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de internet site zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer treft u aan op onze website www.kickyourhabits.nl.

 1. Geschillen

19.1 Op deze voorwaarden en op elke overeenkomst tussen de cliënt en Kick Your Habits is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen, gerezen tussen de cliënt en Kick Your Habits, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

19.3 Kick Your Habits blijft echter bevoegd de wederpartij bij een (behandelings)overeenkomst te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Wijziging van deze voorwaarden

20.1 Kick Your Habits is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld, c.q. bekend is geworden.