Ook beschikbaar in het: Engels

Privacy

 

Wij hechten veel waarde aan privacy. Alle gegevens van de behandeling worden zorgvuldig behandeld en bewaard in een beschermd dossier. Alleen de betrokkene zelf en de behandelaren die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, mogen het dossier inzien. Hierbij volgen wij vanzelfsprekend de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en het beheer van medische dossiers. De belangrijkste wetten in dit kader zijn de Archiefwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Sijthoff & Van Empel – Kick your Habits hebben een geheimhoudingsplicht en mogen daarom in principe alleen met toestemming van de cliënt gegevens aan anderen dan de cliënt verstrekken. Om goede zorg te kunnen bieden is het voor de huisarts van belang een goed overzicht hebben van behandelingen. Wij informeren daarom jouw huisarts over de behandeling tenzij je hier bezwaar tegen hebt. Je kan dat bespreken bij de start van de behandeling. Aan anderen wordt geen informatie gegeven zonder jouw expliciete instemming.

 

Privacyreglement

Wij hebben de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan vastgelegd in een privacyreglement. Hierin staat informatie over het wettelijk kader en de manier waarop de persoonlijke informatie wordt verwerkt en opgeslagen. Er is vastgelegd wie toegang heeft tot het dossier, regelingen voor inzage en gebruik en bewaartermijnen. Je kan dit reglement bij jouw behandelaar opvragen.